Organizácia súťaže

Projektový deň je aktivita našej školy, ktorá vznikla pri príležitosti ukončenia predmetu Projekty a prezentácie v 8. ročníku. Za "absolventskú" prácu každého ôsmaka z tohto predmetu sa bude považovať jeho vlastný individuálny projekt na voľnú tému, ktorý bude reprezentovať jeho záujmy, postrehy, prípadne riešenia problémov.

Projektový deň sa uskutoční formou konferencie v júni 2015. Dostanú  v nej priestor vybraní žiaci /približne 8 žiakov za triedu/, ktorí budú v rôznych kategóriách so svojimi projektami bojovať o vecnú cenu. Porotu budú tvoriť vybraní pedagógovia a prizvaný odborník. Na konferenicu tých najlepších - Projektový deň 2015 sú srdečne pozvaní žiaci siedmych ročníkov, ako aj rodičia a priaznivci školy.

Projektovému dňu budú predchádzať triedne kolá, ktoré začnú v apríli 2015 tak, aby každý ôsmak mal čas predstaviť svoj projekt. Každý žiak bude hodnotený osobitnou známkou za: 

Žiaci si môžu pre svoju prácu vybrať jeden z typov projektov:

Tvorivý projekt – obsahuje napr. motiváciu,  inšpiráciu, postup vlastnej tvorivej činnosti, nákres, model, zdôvodnenie potrebnosti. Za tvorivý projekt sa pokladá napr. model, film...

 

 

Výskumný, mapujúci projekt – obsahuje  napr. hypotézu, spôsob overenia, záver výskumu. Za výskumný projekt sa pokladá napr. sledovanie správania obyvateľov, žiakov, prírodných úkazov...

 

 

Informačný, spravodajský projekt – obsahuje napr. predstavenie niečoho, čo žiak pokladá za dostatočne dôležité na to, aby o tom vedelo čo najviac ľudí a to reportážnym, dokumentárnym spôsobom. Za informačný projekt možno pokladať napr. Stravovacie návyky Márie Terézie, Netradičné športy medzi mladými...

 

Pri výbere témy má mať žiak na zreteli, že projekt ho bude reprezentovať, a preto by mal odzrkadlovať jeho záujmy, schopnosti, názory.