Teoretická časť

         

Teoretická časť projektov našich žiakov je konzultovaná vybraným konzultantom. Žiaci na konzultáciu môžu osloviť pedagógov našej školy. Po spracovaní finálnej verzie teoretickej časti konzultant vytvorí posudok a odovzdá v elektronickej forme v presne stanovenom formulári, ktorý mu počas konzultácie bude dodaný organizátorom Projektového dňa 2019 emailom.

Teoretická časť projektu musí spĺňať presne stanovenú formu a štruktúru:

 • titulná strana bude dodaná ako šablóna
 • posudok konzultanta - dodá škola vytlačený, žiak ho priloží k ostatnému textu hneď za titulnú stranu a spolu zviaže
 • obsah práce /vygenerovaný automaticky/ - žiak sa naučí na hodine informatiky
 • úvod - na osobitnej strane, skladá sa z najmenej troch odsekov, ktoré spolu obsahujú najmenej 200 slov. Prvý odsek predstavuje stručné zhrnutie práce, odpovedá na otázku "O čom je práca?". Druhý odsek predstavuje popis spracovania práce, odpovedá na otázku "Ako je to spracované? Aké metódy sú použité?". Tretí odsek predstavuje zdôvodnenie potrebnosti, užitočnosti, jedinečnosti.... práce, odpovedá na otázku "Prečo práve táto téma práce?" 
 • telo teoretickej časti spĺňa nasledovné:
  • rozsah najmenej 7 - najviac 10 A4 strán /bez obsahu, zoznamu použitých zdrojov, príloh/
  • telo tvorí čistý text bez obrázkov, len s odvolávkami na prílohu
  • nadpisy hlavných kapitol  - písmo: Calibri 22, tučným, zarovnanie vľavo, číslované
  • každá hlavná kapitola začína na novej strane použitím funkcie Zlom strany - žiak sa naučí na hodine informatiky
  • nadpisy podkapitol - písmo: Calibri 16, tučným, zarovnanie vľavo
  • text - písmo: Calibri 12 /text má byť členený na logické odseky/, zarovnanie do bloku /na obe strany/
  • riadkovanie: 1,15
  • veľkosť všetkých okrajov strany 2,5
  • hlavička obsahuje "header - obrázok", ktorý žiaci dostanú na hodine projekty a prezentácie
  • päta obsahuje číslovanie strán, zarovnanie vpravo, Calibri 11
  • presné značenie citácií /citovaný text je v texte zvýraznený kurzívami, každá citácia je bližšie popísaná zdrojom v poznámke pod čiarou - žiak sa naučí na hodine informatiky/, množstvo citácií nesmie prekročiť 65% textu
 • záver - na osobitnej strane, ktorá obsahuje najmenej 200 slov. Záver bude predstavovať žiakovu sebareflexiu ku spracovaniu svojho projektu. Žiak by sa mal vyjadriť ako je spokojný s výsledkami projektu, s akými sa stretol prekážkami, chybami, ktoré by už nerád opakoval. Ako sa žiakovi darilo dodržiavať časový harmonogram, čo sa naučil o projektovaní svojej práce a času. Záver musí obsahovať i krátke odporúčanie pre budúcich ôsmakov, s cieľom poradiť ako efektívne pracovať, čomu sa vyhnúť, na čo je dobré dbať. 
 • zoznam použitých zdrojov podľa pokynov - presný záznam citovanej literatúry sa naučí vytvoriť na hodine projekty a prezentácie
 • prílohu tvoria označené obrázky, grafy, tabuľky - žiak dostane konkrétne pokyny k formálnej úprave na hodine informatiky a projekty a prezentácie