Na Základnej škole, Námestie mladosti 1, v Žiline venujeme osobitnú pozornosť prierezovej téme Tvorba projektu a prezentačné zručnosti. Táto prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať v skupine, prezentovať samých seba, ale aj prácu v skupine.

Rozhodli sme sa z prierezovej témy urobiť osobitný predmet, ktorý učíme od šiesteho do ôsmeho ročníka s názvom Projekty a prezentácie. Hlavným cieľom je, aby sa žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili:

  • vypracovať si harmonogram svojich prác, 
  • riadiť seba - samostatný selfmanagment, 
  • vedieť si hľadať problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať,
  • získavať potrebné informácie a spracovať ich,
  • utvoriť hypotézu, overiť ju,
  • prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií.

Od školského roka 2011/2012 organizujeme Projektový deň, ktorý je súťažou o najlepší projekt "absolventov" predmetu Projekty a prezentácie. Celoškolskému kolu predchádzajú triedne, v ktorých sú do finále nominovaní tí najlepší. V školskom roku 2014/2015 sme začali tradíciu prizvať do finále i žiakov iných škôl, aby  si ôsmaci mohli porovnať svoje schopnosti i so širším prostredím ako len na pôde školy.